Izjava o zaštiti privatnosti (ličnih podataka)

Izjava o obradi ličnih podataka u skladu sa Uredbom (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Saveta o zaštiti pojedinaca u pogledu obrade ličnih podataka i uputstva za subjekte podataka (u daljem tekstu: GDPR - Opšta regulativa o zaštiti podataka o ličnosti)

 

Administrator ličnih podataka

Kompanija PEŠEK Machinery s.r.o. (d.o.o.), sa sedištem na adresi Dnešice 6, 334 43 Dnešice, Republika Češka, ID kompanije: 26401967 (u daljem tekstu "Administrator") u skladu sa čl. 12 GDPR izveštaja o obradi vaših ličnih podataka i vaših prava.

 

Opseg obrade ličnih podataka

Lični podaci se obrađuju u onoj meri u kojoj ih je relevantni subjekat podataka dostavio kontroloru u vezi sa sklapanjem ugovornog ili drugog pravnog odnosa sa kontrolorom ili koje je kontrolor prikupio na neki drugi način i obrađuje ih u skladu sa važećim zakonom ili zbog ispunjavanja dužnosti kontrolora.

 

Izvori ličnih podataka

- direktno od subjekta podataka uzimaju (e-pošta, telefon, časkanje, internet stranice, obrazac za kontakt na web-stranici, društvene mreže, vizitkarte itd.)
- javno dostupni registar, imenik i evidencija (npr. privredni registar, trgovački registar, zemljišna knjiga, javni telefonski imenik i slično)

 

Kategorije ličnih podataka koji su predmet obrade

 • Podaci o adresi i identifikaciji koji se koriste za nedvosmislenu i nepogrešivu identifikaciju subjekta podataka (npr. ime, prezime, titula, broj socijalnog osiguranja, datum rođenja, stalna adresa, identifikacioni broj, broj za PDV) i podaci koji omogućavaju kontakt sa subjektom podataka (podaci za kontakt - npr.)
 • Opisni podaci (npr. naziv banke i broj računa, slike i filmovi snimljeni kamerama)
 • ostali podaci neophodni za ispunjavanje ugovora
 • podaci dati preko relevantnih zakona koji se obrađuju uz saglasnost subjekta podataka (obrada fotografija, upotreba ličnih podataka u svrhu profesionalnog upravljanja osobljem i slično)

 

Kategorije primalaca ličnih podataka

 • angro trgovci (trgovci na veliko)
 • finansijska administracija
 • javne institucije, kancelarije
 • autor
 • ugovorni partneri
 • državni i drugi organi u okviru izvršavanja zakonskih obaveza propisanih odgovarajućim zakonskim propisima
 • ostali primaoci (npr. prenos ličnih podataka u inostranstvo – države članice EU)

 

Namena obrade ličnih podataka

 • svrhe sadržane u saglasnosti subjekta podataka
 • pregovori o ugovornim odnosima
 • izvršenje ugovora
 • zaštita prava poverenika, korisnika ili drugih zainteresovanih lica (npr. povraćaj zahteva poverioca)
 • arhiviranje i evidencija po zakonu
 • javni konkursi za slobodna radna mesta
 • ispunjavanje zakonskih obaveza od strane administratora
 • zaštita vitalnih interesa subjekta podataka

 

Način obrade i zaštite ličnih podataka

Obradu ličnih podataka vrši administrator. Obrada se vrši u njegovim prostorijama, poslovnicama i u sedištu administratora od strane pojedinih ovlašćenih radnika administratora – procesori. Obrada se odvija putem računarske tehnologije ili, takođe, i ručnim putem za lične podatke u papirnom obliku, u skladu sa svim sigurnosnim principima za upravljanje i obradu ličnih podataka. U tom cilju, kontrolor je preduzeo tehničke i organizacione mere radi obezbeđenja zaštite ličnih podataka, a pre svega, mere radi sprečavanja neovlašćenog ili slučajnog pristupa, izmene, uništavanja ili gubitka ličnih podataka, neovlašćenog prenosa, neovlašćene obrade i druge zloupotrebe ličnih podataka. Za sve subjekte podataka o kojima se mogu objaviti lični podaci, mora da se poštuje pravo na privatnost subjekta podataka uz pridržavanje važećih zakona o zaštiti podataka.

 

Vreme obrade ličnih podataka

U skladu sa rokovima navedenim u odgovarajućim ugovorima, u dosijeu poverenika i u pravilima o deobi ili u odgovarajućim zakonskim propisima, ovo je vreme potrebno da se obezbede prava i obaveze koji proizilaze iz odnosa i obaveza i relevantnih zakonskih propisa.

 

Pouka

Kontrolor obrađuje sve podatke uz saglasnost subjekta podataka osim u slučajevima predviđenim zakonom kada za obradu ličnih podataka nije potrebna saglasnost subjekta podataka.
U skladu sa čl. 6 st. 1 GDPR može obraditi sledeće podatke bez pristanka entiteta:

 • subjekat podataka je dao svoju saglasnost za jednu ili više određenih svrha,
 • obrada je potrebna za izvršenje ugovora u kojem je subjekat podataka strana ili za sprovođenje mera preduzetih pre zaključenja ugovora na zahtev tog subjekta,
 • obrada je neophodna da bi se ispunila zakonska obaveza primenljiva na kontrolora,
 • obrada je neophodna da bi se zaštitili vitalni interesi entiteta ili drugog fizičkog lica,
 • obrada je neophodna za izvršavanje zadatka izvršenog u javnom interesu ili u vršenju službene dužnosti poverene kontroloru,
 • obrada je neophodna za svrhu legitimnih interesa kontrolora podataka ili treće strane, osim ako interesi ili osnovna prava i slobode subjekta podataka, a koji zahtevaju zaštitu ličnih podataka, imaju prednost nad tim interesima.

 

Prava subjekata podataka 

 

1. U skladu sa čl. 12 GDPR će na zahtev subjekta podataka informisati dotičnog subjekta o pravu na pristup ličnim podacima i sledećim informacijama:

 • svrha obrade,
 • kategorija ugroženih ličnih podataka;
 • primaoci ili kategorije primalaca kojima su lični podaci bili ili će biti otkriveni;
 • planirani period za koji će se lični podaci čuvati;
 • sve dostupne informacije o izvoru ličnih podataka, osim ako su dobijene od subjekta podataka;
 • da li se dešava automatizovano donošenje odluka, uključujući i profilisanje.

 

2. Svaki subjekat podataka koji otkrije ili smatra da kontrolor ili obrađivač obrađuje njegove lične podatke na način koji je u suprotnosti sa pravom na zaštitu privatnog i ličnog života subjekta ili koji je u suprotnosti sa zakonom, posebno ako su lični podaci netačni za svrhe radi kojih se obrađuju, može:

 • Zatražiti od administratora objašnjenje;
 • Zatražiti od administratora da ispravi nastalo stanje. Konkretno, oni mogu da blokiraju, ispravljaju, dopunjavaju ili da brišu lične podatke.
 • Ako se utvrdi da je zahtev subjekta podataka iz stava 1. opravdan, kontrolor će odmah da otkloni neispravno stanje.
 • Ako kontrolor ne ispuni zahtev subjekta podataka u skladu sa stavom 1, lice koje ima podatke ima pravo da se direktno obrati nadzornom organu, odnosno Kancelariji za zaštitu ličnih podataka.
 • Postupak iz stava 1. ovog člana ne sprečava da direktno kontaktira nadzorni organ.
 • Kontrolor ima pravo da zahteva razumnu nadoknadu koja ne prelazi troškove neophodne za pružanje informacija.

 

 
PEŠEK Machinery s.r.o. | PM PEŠEK

PEŠEK Machinery s.r.o.